Vendie, strona 4

55 tekstów – auto­rem jest Ven­die.

Do przy­jaźni też po­win­niśmy dojrzeć. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 1 marca 2011, 17:59

Możemy mówić o przy­jaźni, kiedy po­między 'byłam', a 'będę', stałe miej­sce zaj­mu­je 'jestem'. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 5 lutego 2011, 18:33

Przychodzi ta­ki mo­ment w życiu, kiedy ziemia parzy w sto­py, a niebo jest zbyt wy­soko, by go dosięgnąć. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 31 stycznia 2011, 17:40

Wiemy, że są sy­tuac­je, w których mu­simy radzić so­bie sa­mi. Jes­teśmy pew­ni, że są ludzie, którzy nam na to nie pozwolą. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 24 stycznia 2011, 18:09

Ludzie, którym ufa­my są oso­bis­ty­mi prze­wod­ni­kami w naszej drodze donikąd.

~ De­dyko­wane Distance. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 21 stycznia 2011, 21:54

A te­raz stojąc przed lus­trem upew­nij się, czy to aby na pew­no Ty. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 18 stycznia 2011, 20:15

I wiesz Przy­jacielu... cza­sem lu­bię Twoją ciszę. Kiedy stoisz obok mnie smut­nej i bra­kuje Ci słów, bo wiesz, że zwykłe 'będzie dob­rze' nie wys­tar­czy. Wte­dy wiem, że naj­le­piej mnie ro­zumiesz, bo ja też nie pot­ra­fię ująć te­go w żad­ne słowa. Trzy­mając mnie za rękę i nie mówiąc nic - ro­zumiesz jak nikt inny. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 14 stycznia 2011, 21:44

Siłą przy­jaźni jest zaufa­nie bu­dowa­ne w niepew­nych sytuacjach. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 7 stycznia 2011, 22:24

Niekiedy lep­szy od zbędnych py­tań jest rękaw, w który można się wypłakać, gdy nikt nie widzi. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 6 stycznia 2011, 19:59

Wątpli­wości przychodzą sa­me, na­wet jeśli wszys­tko jest na dob­rej drodze. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 4 stycznia 2011, 17:51

Vendie

Jestem samolubna, niecierpliwa i trochę niepewna siebie. Popełniam błędy, tracę kontrolę i czasem jestem trudna do zniesienia. Ale jeśli nie potrafisz znieść mnie, kiedy jestem najgorsza, to cholernie pewne, że nie zasługujesz na mnie, kiedy jestem najlepsza. ~ Marylin Monroe

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vendie

Użytkownicy
U V W
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność