Vendie, strona 3

55 tekstów – auto­rem jest Ven­die.

Tak trud­no po­godzić się z tym, że już nig­dy dogłębnie nie zro­zumiesz is­to­ty moich słów.

To przy To­bie sta­wiałam swo­je pier­wsze kro­ki.

Tak bar­dzo żałuję...Babciu. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 3 lipca 2011, 20:56

I nad­szedł ta­ki czas, kiedy każda noc jest spo­wie­dzią przed tak bar­dzo wycze­kiwa­nym końcem świata. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 23 czerwca 2011, 12:32

Po­liczmy nasze słowa. Żad­ne nie poz­wa­lało zacząć od no­wa.

Choć było ich niewiele. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 18 czerwca 2011, 17:41

Przyjdź... Nie kiedy do­wiesz się, że jest źle. Przyjdź, kiedy poczu­jesz, że Cię bar­dzo potrzebuję.

Prze­cież tak dob­rze mnie znasz. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 30 maja 2011, 21:50

Są ta­kie obiet­ni­ce, na ko­loro­wych kar­tkach, które przy­wołują jakże miłe, ale bo­les­ne wspom­nienie. To pus­te obiet­ni­ce - niep­rze­myśla­ne. Prze­cież dziś byś to przyznał. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 28 maja 2011, 21:57

Proszę, nie wra­caj jak gdy­by nig­dy nic, bo dru­gi raz już nie pójdę w Twoją stronę.

Tym ra­zem pobiegnę. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 18 maja 2011, 19:56

Nie spodziewaj się sza­cun­ku ze stro­ny osób, dla których byłeś tyl­ko życiowym epi­zodem w ich drodze po wielkość

myśl
zebrała 38 fiszek • 2 maja 2011, 01:14

Bo wiesz Przy­jacielu... Często wie­czo­rami, pełna zwątpienia w ludzi pat­rzę w niebo. Wte­dy wiem, że jed­na z gwiazd jest nasza. Mi­mo, że jest ich tak nies­kończe­nie wiele, ona zaw­sze świeci naj­większym blaskiem. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 14 kwietnia 2011, 17:03

W kąci­kach naszych ust za­mie­szkują nieos­wo­jone słowa. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 23 marca 2011, 20:14

Naj­trud­niej jest zacząć od no­wa, kiedy każdy ko­lej­ny dzień za­biera nadzieję na lep­sze jutro. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 17 marca 2011, 19:02

Vendie

Jestem samolubna, niecierpliwa i trochę niepewna siebie. Popełniam błędy, tracę kontrolę i czasem jestem trudna do zniesienia. Ale jeśli nie potrafisz znieść mnie, kiedy jestem najgorsza, to cholernie pewne, że nie zasługujesz na mnie, kiedy jestem najlepsza. ~ Marylin Monroe

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vendie

Użytkownicy
U V W
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność